Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum: juni 2018
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Vintage Scooters uw persoonsgegevens gebruikt.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld uw naam, locatiegegeven (IP-adres), e-mailadres en telefoonnummer.
Vintage Scooters verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van de producten en diensten die Vintage Scooters levert, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Vintage Scooters dan wel ter uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.
Vintage Scooters verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die aan Vintage Scooters worden verstrekt.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beëindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog twee jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

In het kader van de dienstverlening kan Vintage Scooters persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Vintage Scooters, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, bezorgbedrijven of de accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Vintage Scooters aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Vintage Scooters zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Vintage Scooters gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Vintage Scooters kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Vintage Scooters is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Vintage Scooters raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u Vintage Scooters verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@vespaonderdelenshop.nl. Vintage Scooters zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Vintage Scooters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vintage Scooters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vintage Scooters verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vintage Scooters op via info@vespaonderdelenshop.nl.

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

De Vespa Garage
5084 HE, Biest-Houthakker

T 0031 (0)6 - 45 00 49 59

E info@vespaonderdelenshop.nl